Транспарентен надзор

  Од петок 07.07.2023 година, започнува нова пракса во Државниот просветен инспекторат при што Записници од вонредни инспекциски надзори ќе бидат објавувани на неделна основа на нашата интернет страница.Интегритетот е од суштинско значење за економскиот, социјалниот и општествениот просперитет. Со цел остварување на политиката на интегритет како темел на доброто управување и стратешки и одржлив одговор на корупцијата, Државниот просветен инспекторат стремејќи се кон високо...

Работилница на Државен просветен инспекторат

На 19.06.2023 година одржана е еднодневна работилница за вработените во Државниот просветен инспекторат за водење на управна и инспекциска постапка во просториите на Клубот на пратеници. На работилницата преку примери од пракса се разгледуваше примената на законите за Општа управна постапка, Законот за инспекциски надзор, Закнот за прекршоци како и Законот за просветната инспекција.

Меморандум за соработка помеѓу Државниот просветен инспекторат и Здружението за асистивна технологија Отворете ги прозорците

Со цел воспоставување и одржување на ефективна соработка помеѓу Државниот просветен инспекторат и Здружението за асистивна технологија Отворете ги прозорците, на ден 05.04.2023 година, од страна на раководните лица во двете институции беше потпишан Меморандум за соработка за проект: Инклузија на деца со посебни образовни потреби. Проектот е поддржан од Детска фондација Песталоци (ДФП) од Швајцарија. Активностите што ги опфаќа проектот имаат за цел да...

Работен состанок во Хотел Арка Скопје

Директорот на Државниот просветен инспекторат денеска присуствуваше на работен состанок кој се одржа во Хотел Арка Скопје, на кој пред државните просветни инспектори се презентираше- Упатството за организирање заеднички наставни часови. Упатството е изготвено од членови на работна група за меѓуетничkа интеграција при Министерството за образование и наука со поддршка на ОБСЕ. 

Работна Средба на Директорот со Претседателот на Инспекциски совет

На ден 21.03.2023 година Директорот на Државниот просветен инспекторат Халит Фератов, оствари работна средба со Претседателот на Инспекциски совет Даниела Рендевска и надлежниот член од областа образование, наука и култура Ќерамедин Селими. На средбата стана збор за кадровската екипираност и предизвиците со кои се соочува Државниот просветен инспекторат, а се отворија и темите за продлабочување на соработката помеѓу двете институции, како и за вклучувањето на...

ХАЛИТ ФЕРАТОВ

Директор на Државен просветен инспекторат

Новости