Home Вести и настани

Вести и настани

Средба со претставници од Светска Банка

Директорот на Државниот просветен инспекторат оствари средба со претставници на Светска банка и МЦГО, во врска со напредокот на активностите поврзани со ревидирање на рамката за унапредување на квалитет во основното образование. На состанокот се разговараше и за постигнатите резултати за секоја компонента на...

Транспарентен надзор

  Од петок 07.07.2023 година, започнува нова пракса во Државниот просветен инспекторат при што Записници од вонредни инспекциски надзори ќе бидат објавувани на неделна основа на нашата интернет страница.Интегритетот е од суштинско значење за економскиот, социјалниот и општествениот просперитет. Со цел остварување на политиката на...

Работилница на Државен просветен инспекторат

На 19.06.2023 година одржана е еднодневна работилница за вработените во Државниот просветен инспекторат за водење на управна и инспекциска постапка во просториите на Клубот на пратеници. На работилницата преку примери од пракса се разгледуваше примената на законите за Општа управна постапка, Законот за инспекциски...

Меморандум за соработка помеѓу Државниот просветен инспекторат и Здружението за асистивна технологија Отворете ги прозорците

Со цел воспоставување и одржување на ефективна соработка помеѓу Државниот просветен инспекторат и Здружението за асистивна технологија Отворете ги прозорците, на ден 05.04.2023 година, од страна на раководните лица во двете институции беше потпишан Меморандум за соработка за проект: Инклузија на деца со посебни...

Работен состанок во Хотел Арка Скопје

Директорот на Државниот просветен инспекторат денеска присуствуваше на работен состанок кој се одржа во Хотел Арка Скопје, на кој пред државните просветни инспектори се презентираше- Упатството за организирање заеднички наставни часови. Упатството е изготвено од членови на работна група за меѓуетничkа интеграција при Министерството за...

Работна Средба на Директорот со Претседателот на Инспекциски совет

На ден 21.03.2023 година Директорот на Државниот просветен инспекторат Халит Фератов, оствари работна средба со Претседателот на Инспекциски совет Даниела Рендевска и надлежниот член од областа образование, наука и култура Ќерамедин Селими. На средбата стана збор за кадровската екипираност и предизвиците со кои се соочува...