Контакт телефони и е-mail адреси од вработените во Државниот просветен инспекторат:

Африм Саљиу– Раководител на сектор за инспекциски надзор и оценување на квалитетот во предучилишно, основно, средно, високо и друго образование
тел. 076/446-120     е-mail:  [email protected]

Oдделение за инспекциски  надзор и оценување на квалитетот во предучилишно, основно, средно, пост-средно образование, ученичкидомови, образование во специјализирани воспитно-образовни установи и друго образование во вардарски  плански регион 
Гордан Стојчевски – Советник-државен просветен инспектор – тел. 076/446-112 е-mail:  [email protected]

Александар Арсов – Советник-државен просветен инспектор – тел. 070/310-788 е-mail:  [email protected]   

Радица Лазова – Советник-државен просветен инспектор – е-mail: [email protected]

Антониела Стојановска- Раководител на Одделение за инспекциски  надзор и оценување на квалитетот во предучилишно, основно, средно, пост-средно образование, ученичкидомови, образование во специјализирани воспитно-образовни установи и друго образование во пелагониски плански регион 
тел. 076/ 446-104 e-mail: [email protected]

Гордан Трифуновски – Советник-државен просветен инспектор – тел. 070/ 310-324 e-mail: [email protected]

Весна Корлевска – Советник-државен просветен инспектор – тел. 076/ 485-027 e-mail:   [email protected]

Илија Илиески – Советник-државен просветен инспектор – тел. 076/ 446-147 e-mail:  [email protected]

Жаклина Наумовска – Советник- државен просветен инспектор – e-mail:  [email protected]

Ајла Агушевска – Виш референт – e-mail: [email protected]

Илбер Зенку– Раководител на Oдделение за инспекциски  надзор и оценување на квалитетот во предучилишно, основно, средно, пост-средно образование, ученички домови,образование во специјализирани воспитно-образовни установи и друго образование во  полошки плански регион тел.070/310-884 e-mail:  [email protected]

 Џелал Беџети – Советник-државен просветен инспектор – тел. 076/ 446-141 e-mail:  [email protected]

Климентина Трпчевска – Советник-државен просветен инспектор – тел. 070/ 310-859 e-mail:   [email protected]

Јелена Деспениќ Кировска – Советник-државен просветен инспектор –  e-mail:  [email protected]

Андријана Томовска – Советник-државен просветен инспектор –  e-mail:  [email protected]

Ќефсере Мурсели – Советник-државен просветен инспектор

Ханифе Селими – Советник

Рамиз Хасани- Соработник- e-mail: [email protected]

Љумније Синани- Имери – Помлад соработник – e-mail:  [email protected]

Назми Муртезани – Помлад референт –  e-mail:  [email protected]

Oдделение за инспекциски  надзор и оценување на квалитетот во предучилишно, основно, средно, пост-средно образование, ученички домови, образование во специјализирани воспитно-образовни установи и друго образование во скопски плански регион

Драгослава Војницалиевска Ингилизовска – Советник-државен просветен инспектор –e-mail: [email protected]

Џавит Сулејмани – Советник-државен просветен инспектор –  тел. 076/ 485-052 e-mail:  [email protected]

Нада Николова – Советник-државен просветен инспектор – тел. 076/ 485-038 e-mail:  [email protected]

Соња Миладинова – Советник-државен просветен инспектор –  тел. 070/ 310-421 e-mail:  [email protected]

Јасмина Аврамовска ­ Советник-државен просветен инспектор –  e-mail:   [email protected]

Христина Јованоска ­ Советник-државен просветен инспектор – тел. 070/ 310-583 e-mail:  [email protected]

Зоран Ристески -Советник-државен просветен инспектор – тел. 070/310-325  е-mail:  [email protected]  

Гоце Јанкуловски – Советник-државен просветен инспектор – тел. 070/ 311-025 e-mail:  [email protected]

Перо Арсеновски – Советник-државен просветен инспектор – e-mail: [email protected]

Хермина Николовска – Советник-државен просветен инспектор – тел. 070/ 311-242 e-mail:     [email protected]

Андреа Ѓорѓески – Советник-државен просветен инспектор – тел. 070/ 311-035 e-mail:   [email protected]

Јован Ѓорѓијоски – Соработник –  e-mail:  [email protected]

Љубиша Николиќ- Раководител на Одделение за инспекциски  надзор и оценување на квалитетот во предучилишно, основно, средно, пост-средно образование, ученички домови, образование во специјализирани воспитно-образовни установи и друго образование во североисточен плански регион  
тел. 071/ 258-353 e-mail:   [email protected]

Ивица Давидовски – Советник-државен просветен инспектор – тел. 076/ 485-034 e-mail:  [email protected]

Сања Јакимовска – Советник-државен просветен инспектор –  e-mail:  [email protected]

Александар Панев – Советник-државен просветен инспектор –  e-mail: [email protected]

Агим Бељули-Помлад соработник- e-mail: [email protected]

Фатмир Салими – Референт – e-mail:  [email protected]
Даниела Димковска – Помлад соработник – e-mail:  [email protected]

Oдделение за инспекциски  надзор и оценување на квалитетот во предучилишно, основно, средно, пост-средно образование, ученички домови, образование во специјализирани воспитно-образовни установи и друго образование во источен плански регион

Дејан Доневски – Советник-државен просветен инспектор –  e-mail: [email protected]

Татјана С. Алексова- Советник-државен просветен инспектор – тел. 076/ 485-019 e-mail:  [email protected]

Зорачно Горгиев   – Советник-државен просветен инспектор- тел. 076/ 446-109 e-mail:  [email protected].

Елена Павлова- Советник-државен просветен инспектор – тел. 070/ 310-349 e-mail: [email protected]

Сузана Секуловска -Советник-државен просветен инспектор – тел.070/404-213 e-mail:  [email protected]

Добрила Черќезова- Помлад соработник-  e-mail:  [email protected]

Васка Маролова- Самостоен Референт-  e-mail: [email protected]

Ѓорѓе Здравев – Раководител на Одделение за инспекциски  надзор и оценување на квалитетот во предучилишно, основно, средно, пост-средно образование, ученички домови, образование во специјализирани воспитно-образовни установи и друго образование во југоисточен плански регион 
тел. 076/ 485-028 e-mail:   [email protected]

Ѓорѓи Митров- Советник-државен просветен инспектор – тел. 070/ 310-739 e-mail: [email protected]

Викица Манолева – Советник-државен просветен инспектор –  e-mail:  [email protected]

Драган Бојмалиев- Советник-државен просветен инспектот –e-mail: [email protected]

Оливер Пејичиќ – Умножувач (копирант)- e-mail: [email protected]

Одделение за инспекциски  надзор и оценување на квалитетот во предучилишно, основно, средно, пост-средно образование, ученички домови, образование во специјализирани воспитно-образовни установи и друго образование во југозападен плански регион 

Блерим Села – Советник-државен просветен инспектор – тел. 076/ 485-013 e-mail:  [email protected]
Виолетка Џутеска- Советник-државен просветен инспектор – тел. 076/ 485-032 e-mail: [email protected]

Жана Димоска- Советник-државен просветен инспектор – тел. 076/ 485-029 e-mail: [email protected]

Џемо Демироски – Советник-државен просветен инспектор  – тел. 070/ 310-381 e-mail:  [email protected]

Амдин Рушај – Советник-државен просветен инспектор – тел. 076/ 446-145 e-mail:  [email protected]

Славица Крстеска – Советник-државен просветен инспектор –  тел. 076/ 446-146 e-mail:  [email protected]

Нермина Караѓоска- Советник-државен просветен инспектор – тел. 070/ 310-417 e-mail:  [email protected]

Бошко Стефановски- Советник-државен просветен инспектор – тел. 070/ 310-413 e-mail:  [email protected]

Наташа Пинтоска Беќароска- Советник-државен просветен инспектор –  e-mail:  [email protected]

Афродита Петровска- Советник e-mail:  [email protected]

Ајфер Ариф Муфти- Советник e-mail: [email protected]

Влора Садику-Советник e-mail: [email protected]

Влора Емини-Помлад соработник- e-mail: [email protected]

Уљфет Бајрами- Помлад соработник e-mail:[email protected]

Арлинда Челику- Сулејмани- Помлад соработник – e-mail: [email protected]

Наташа Зафировска – Помлад соработник – e-mail: [email protected]

Верица Димзоска – Помлад соработник – e-mail:  [email protected]
Љуљиета Ќазими Положани – Помлад соработник e-mail:  [email protected]

Мирлинда Каба – Помлад соработник – e-mail:  [email protected]

Пранвера Ќалиќи – Помлад соработник e-mail:  [email protected]

Шкендије Карпузи – Помлад соработник  e-mail:  [email protected]

Кирил Жупан – Возач – тел.076/446- 102 e-mail: [email protected]

Сенад Сулејмани– Раководител на Oдделение за инспекциски надзор во високото образование, научните институти, ученичките и студентските домови   e-mail:  [email protected]

Даниела Кировска – Советник-државен просветен инспектор –  e-мail:  [email protected] 

Предраг Илиески – Советник-државен просветен инспектор – тел. 070/310-760 е-mail:  [email protected]

Снежана Најдовска – Советник-државен просветен инспектор – тел. 070/311-380 е-mail:  [email protected]

Мирјана Насковска – Советник-државен просветен инспектор –  e-mail:   [email protected]

Тони Илиев – Советник-државен просветен инспектор – тел. 070/ 311-158 e-mail:  [email protected]

Зоран Димитријевиќ – Советник-државен просветен инспектор – тел. 070/ 310-418 e-mail:  [email protected]

Соња Зашовска – Советник-државен просветен инспектор – тел. 070/ 310-766 e-mail:  [email protected]

Маја Стојановска – Советник-државен просветен инспектор – e-mail: [email protected]

Дениз Османи – Помлад соработник –е-mail[email protected]

 Бесим Алија– Раководител на одделение за управување со човечки ресурси
тел. 076/ 446-107 e-mail:  [email protected]

Ана Матески – Советник –  e-mail:  [email protected]

Бљертон Несими – Помлад соработник e-mail: [email protected]

Валерија Анастасова– Раководител на Одделение за општи и административни работи
тел. 076/485-035 e-mail:  [email protected]

Јане Николовски – Советник- тел. 076/ 446-125 e-mail:  [email protected]

Шчипе Садику – Советник –е-mail: [email protected]

Андреа Јанковски – Соработник – e-mail:  [email protected] 

Севџане Амети – Помлад соработник – e-mail: [email protected]

Никола Јаулески- Раководител на Одделение за финансиски прашања  
тел. 070/311-308 email:  [email protected]  

Ангел Будоски – Советник – тел. 070/ 310-354 e-mail:  [email protected]

Одделение за внатрешна ревизија

Викторија Бошева-Цаноска – Виш соработник, Внатрешен ревизор e-mail: [email protected]

Согласно член 23 од Законот за младинско учество и младински политики, Државниот просветен инспекторат одреди службеник за млади, лице одговорно за работењето на Канцеларијата за млади за координирање, спроведување и следење на прашања од интерес на младите во делокругот на надлежностите на инспекторатот:

Андреа Јанковски – Соработник – e-mail:  [email protected]