Индикатори за квалитетот на воспитно-образовниот процес во основните и средните училишта

Појдовна точка при спроведување интегрална евалувација во основните и средните училишта се Индикаторите за квалитетот на воспитно-образовниот процес во основните и средните училишта кои содржат 7 (седум) клучни подрачја кои ја карактеризираат работата на училиштата кои во себe имаат индикатории тоа:

Подрачја и Индикатори за квалитетот на воспитно-образовниот процес во основните и средните училишта:

ПОДРАЧЈЕИНДИКАТОР
Наставни планови и програмиРеализација на наставните планови и програми – Квалитет на наставните планови и програми – Воннаставни активности  
Постигања на ученицитеЗадржување/осипување на учениците – Постигања на учениците – Повторување на учениците  
Учење и наставаПланирања на наставниците – Наставен процес – Искуства на учениците од учењето – Задоволување на потребите на учениците – Оценувањето, како дел од наставата – Известување за напредокот на учениците  
Поддршка на ученицитеСевкупна грижа за учениците – Здравје – Следење на напредокот – Советодавна помош за понатамошно образование на учениците  
Училишна КлимаУчилишна клима и односи во училиштето – Промовирање на постигањата – Еднаквост и правичност – Партнерски однос со родителите и со локалната и деловната заедница  
РесурсиСместување и просторни капацитети – Наставни средства и материјали – Обезбедување на потребниот наставен кадар – Финансиско работење во училиштето – Следење на развојните потреби на наставниот кадар  
Управување,раководење и креирање политикаЦели и креирање на училишната политика – Управување и раководење со училиштето – Развојно планирање