Интерен оглас 01/2023

                         Врз основа на член 48 став 4 и член 49 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19, 14/20, 215/21 и 99/22), Правилникот за систематизација на работните места во Државен просветен инспекторат со бр. 04-1370/5 од 15.11.2018 година, како и, Правилник за измена и дополнување на систематизација на работните места во Државниот просветен инспекторат број 04-71/2 од 28.01.2021 година, број 04-338/1 од 20.05.2021 година, 04-391/1 од 24.06.2021, 04-206/1 од 02.03.2022 година и 04-1128/3 од 07.12.2022 година, Државниот просветен инспекторат објавува:

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2023

за унапредување на административен  службеник

во Државен просветен инспекторат

                 Државниот просветен инспекторат објавува Интерен оглас за унапредување на 1  (еден) административен службеник за следното работно место:

УПР0101В01000, Советник за унапредување на информатичка дејност во инспекторатот, Одделение за управување со човечки ресурси, Сектор за стручно-административни работи – 1 (еден) извршител

Стручни квалификации:

 • ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Информатика или Компјутерска техника и информатика
 • Работно искуство:
 • најмалку три години работно искуство во струката

  Посебни работни компетенции:

 • активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија  (англиски, француски, германски),
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Потребни општи работни комепетенции на средно ниво:

 • решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;
 • учење и развој;
 • комуникација;
 • остварување резултати;
 • работење со други/тимска работа;
 • стратешка свест;
 • ориентираност кон клиенти/засегнати страни; и
 •         финансиско управување.

Распоред на работното време:                                                                                        

 • Дневното и неделното работно време е од 7:30/8:30 часот до 15:30/16:30 часот, од понеделник до петок
 • Нето месечна плата од 26.253,00  денари.

Кандидатите кои аплицираат на интерниот оглас  треба да ги исполнуваат следните

Општи услови: 

 • да е државјанин на Република Северна Македонија;
 • активно да го користи македонскиот јазик;
 • да е полнолетен;
 • да има општа здравствена способност за работното место и
 • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност

                 На интерниот оглас може да се јават административни службеници вработени во Државен просветен инспекторат, кои ги исполнуваат општите и посебните услови за пополнување на работно место пропишани за соодветното ниво со Законот за административни службеници и Правилникот за систематизација на работните места во Државен просветен инспекторат, при ова административниот службеник треба да ги исполнува и следните услови:

 • да е оценет со оцена „А“ или „Б“ при последното оценување,
 • да е на работно место на непосредно пониско ниво или да е на работно место во рамки на истата категорија во која е работното место за кое е објавен интерниот оглас,
 • да поминал најмалку две години на тековното работно место и
 • да не му е изречена дисциплинска мерка во последната година пред објавувањето на интерниот оглас.

Заинтересираните административни службеници, поднесуваат пополнета пријава и докази за податоците содржани во пријавата преку архивата на Државен просветен инспекторат до Одделението за управување со човечки ресурси и електронска адреса на Одделението за управување со човечки ресурси [email protected]

Кандидатите кон пријавата покрај доказите за исполнување на општите и посебните услови, можат да ги приложат и следните докази

 • потврди за успешно реализирани обуки и/или
 • потврди за успешно реализирано менторство

Рокот за поднесување на пријавата со доказите трае 5 (пет) дена од денот на објавување на страната на Државен просветен инспекторат и на web страната на Агенцијата за администрација.

Во пријавата кандидатите се должни под материјална и кривична одговорност да потврдат дека податоците во пријавата се точни, а доставените докази верни на оригиналот.

НАПОМЕНА: Кандидатот кој ќе внесе лажни податоци во пријавата или се утврди дека внел лажни податоци, ќе биде дисквалификуван од натамошна постапка по овој оглас.