Работен состанок во Хотел Арка Скопје

Директорот на Државниот просветен инспекторат денеска присуствуваше на работен состанок кој се одржа во Хотел Арка Скопје, на кој пред државните просветни инспектори се презентираше- Упатството за организирање заеднички наставни часови. Упатството е изготвено од членови на работна група за меѓуетничkа интеграција при Министерството за образование и наука со поддршка на ОБСЕ. 

Работна Средба на Директорот со Претседателот на Инспекциски совет

На ден 21.03.2023 година Директорот на Државниот просветен инспекторат Халит Фератов, оствари работна средба со Претседателот на Инспекциски совет Даниела Рендевска и надлежниот член од областа образование, наука и култура Ќерамедин Селими. На средбата стана збор за кадровската екипираност и предизвиците со кои се соочува Државниот просветен инспекторат, а се отворија и темите за продлабочување на соработката помеѓу двете институции, како и за вклучувањето на...

Одлука од интерен оглас број 01/2023:

Одлука по Интерен оглас 01/2023 за унапредување на административен службеник во Државен просветен инспекторат: Одлука за избор на кандидат по Интерен оглас 01/2023 годинаПреземи

Интерен оглас 01/2023

                         Врз основа на член 48 став 4 и член 49 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19, 14/20, 215/21 и 99/22), Правилникот за систематизација на работните места во Државен просветен инспекторат со бр. 04-1370/5 од 15.11.2018 година, како и, Правилник за измена...

Одлуки од интерен оглас број 03/2021

Одлуки по Интерен оглас 03/2021 за унапредување на административен службеник во Државен просветен инспекторат: Одлука за избор на кандидат по Интерен оглас 03/2021Преземи Одлука за невршење на избор по Интерен оглас 03/2021Преземи