Одлука од интерен оглас број 03/2023

Одлука по Интерен оглас 03/2023 за унапредување на административен службеник во Државен просветен инспекторат: Одлука за избор на кандидат по Интерен оглас број 03/2023 годинаПреземи

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 03/2023

       Врз основа на член 48 став 4 и член 49 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19, 14/20, 215/21 и 99/22), како и Правилникот за систематизација на работните места во Државниот просветен инспекторат број 04-1370/5 од 15.11.2018 година и Правилник за измена...

Одлука од интерен оглас број 02/2023

Одлука по Интерен оглас 02/2023 за унапредување на административен службеник во Државен просветен инспекторат: Одлука за избор на кандидат по Интерен оглас 02/2023 годинаПреземи

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 02/2023

       Врз основа на член 48 став 4 и член 49 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19, 14/20, 215/21 и 99/22), како и  Правилникот за систематизација на работните места во Државниот просветен инспекторат број 04-1370/5 од 15.11.2018 година и Правилник за измена...

Транспарентен надзор

  Од петок 07.07.2023 година, започнува нова пракса во Државниот просветен инспекторат при што Записници од вонредни инспекциски надзори ќе бидат објавувани на неделна основа на нашата интернет страница.Интегритетот е од суштинско значење за економскиот, социјалниот и општествениот просперитет. Со цел остварување на политиката на интегритет како темел на доброто управување и стратешки и одржлив одговор на корупцијата, Државниот просветен инспекторат стремејќи се кон високо...