ЛИСТИ ЗА ПРОВЕРКА (ЧЕК ЛИСТИ) ЗА ЗАКОН ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ