Работилница на Државен просветен инспекторат


На 19.06.2023 година одржана е еднодневна работилница за вработените во Државниот просветен инспекторат за водење на управна и инспекциска постапка во просториите на Клубот на пратеници. На работилницата преку примери од пракса се разгледуваше примената на законите за Општа управна постапка, Законот за инспекциски надзор, Закнот за прекршоци како и Законот за просветната инспекција.