Memorandum bashkëpunimi ndërmjet Inspektoratit Shtetëror të Arsimit dhe Shoqatës për teknologji asistive Hapni Dritaret

Më qëllim të themelimit dhe bashkëpunimit efektiv ndërmjet Inspektoratit Shtetëror të Arsimit dhe Shoqatës për teknologji asistive Hapni Dritaret, më datë 05.04.2023 nga ana e personave udhëheqës të dy institucioneve u nënshkrua Memorandum bashkëpunimi për Projektin Inkluzion i fëmijëve me nevoja të veçanta arsimore.

Projekti është përkrahur nga Fondacioni për Fëmijë Pestaloci (FFP) nga Zvicrra. Aktivitetet të cilat i përfshin projekti kanë për qëllim ta përkrahin implementimin e Konceptit të arsimit gjithëpërfshirës në drejtim të ndjekjes, analizimit dhe sendërtimit të politikave, legjislacionit dhe procedurave për inkluzion të nxënësve me nevoja të veçanta arsimore në nivel kombëtar dhe lokal.