Takim me përfaqësues të Bankës Botërore

Drejtori i Inspektoratot shtetëror të arsimit realizoi takim me përfaqësues të Bankës Botërore, në lidhje me përparimin në aktivitetet që lidhen me rishikimin e kornizës për avancimin e cilësisë në arsimin fillor. Në takim u diskutua edhe për rezultatet e arritura për secilën komponentë të Projektit për avancimin e arsimit fillor që realizohet më mbështetje financiare të Bankës Botërore. Si rezultat i aktiviteteve: Janë hartuar tregues...

MBIKËQYRJЕ TRANSPARENTE

Nga data 07.07.2023 fillon praktikë e re në Inspektoratin Shtetëror të Arsimit kështu që Procesverbalet e mbikqyrjeve të jashtëzakonshme inspektuese do të publikohen në faqen tonë të internetit në bazë javore.Inegriteti ka rëndësi qenësore për prosperitetin ekonomik, social dhe shoqëror. Me qëllim të realizimit të politikës së integritetit  si bazë e udhëheqjes së mirë dhe si përgjigje strategjike dhe e qëndrueshme e korrupcionit, Inspektorati...

Puntori përmes shembujve nga praktika!

Në Klubin e deputetëve është zhvilluar puntori njëditore për  evidentimin e procedurës administrative dhe inspektuese për të punësuarit e Inspektoratit Shtetëror të Arsimit. Ne këtë puntori, përmes shembujve nga praktika, është shqyrtuar zbatimi i ligjeve të procedurës së përgjithshme administrative, Ligji për mbikëqyrje inspektuese, Ligji për kundërvajtje si dhe  Ligji për mbikqyrje të arsimit.

Memorandum bashkëpunimi ndërmjet Inspektoratit Shtetëror të Arsimit dhe Shoqatës për teknologji asistive Hapni Dritaret

Më qëllim të themelimit dhe bashkëpunimit efektiv ndërmjet Inspektoratit Shtetëror të Arsimit dhe Shoqatës për teknologji asistive Hapni Dritaret, më datë 05.04.2023 nga ana e personave udhëheqës të dy institucioneve u nënshkrua Memorandum bashkëpunimi për Projektin Inkluzion i fëmijëve me nevoja të veçanta arsimore. Projekti është përkrahur nga Fondacioni për Fëmijë Pestaloci (FFP) nga Zvicrra. Aktivitetet të cilat i përfshin projekti kanë për qëllim ta...

Takim pune në Hotel Arka Shkup

Drejtori i Inspektoratit Shtetëror të Arsimit sot mori pjesë në takim pune i cili u mbajtë në Hotel Arka Shkup, ku para inspektorëve shtetëror të arsimit u prezentua - Udhëzuesi për organizimin e orëve të përbashkëta mësimore. Udhëzuesi është përgaditur nga anëtar të grupit të punës për integrim ndëretnik pranë Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës me mbështetjes së OSBE-së.