Работна Средба на Директорот со Претседателот на Инспекциски совет

На ден 21.03.2023 година Директорот на Државниот просветен инспекторат Халит Фератов, оствари работна средба со Претседателот на Инспекциски совет Даниела Рендевска и надлежниот член од одбласта образование, наука и култура Ќерамедин Селими. На средбата стана збор за кадровската екипираност и предизвиците со кои се соочува...