Правилници

 1. ПРАВИЛНИК за формата и содржината на личниот план за професионален развој на наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта
 2. ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ И ОБЕМОТ НА РАБОТНИТЕ ЗАДАЧИ ВО РАМКИТЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ И СТРУЧНИТЕ СОРАБОТНИЦИ ВО ТЕКОТ НА 4О-ЧАСОВНА РАБОТНА НЕДЕЛА
 3. ПРАВИЛНИК за стандардите за исхраната и за оброците во основно училиште
 4. ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ПОБАРУВАЊЕ НА ОБРАЗОВЕН/ЛИЧЕН АСИСТЕНТ И НАЧИНОТ НА СЕЛЕКЦИЈА И ИЗБОР НА ОБРАЗОВЕН/ЛИЧЕН СИСТЕНТ
 5. ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПЕДАГОШКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ЕВИДЕНЦИЈА ВО ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ, КАКО И ЗА НАЧИНОТ НА НИВНОТО ВОДЕЊЕ
 6. ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ПЕДАГОШКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ЕВИДЕНЦИЈА ВО ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ
 7. ПРАВИЛНИК ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ПЕДАГОШКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ЕВИДЕНЦИЈА ВО ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ
 8. ПРАВИЛНИК ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПЕДАГОШКАТА ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА
 9. ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ДОСИЕ ЗА НАСТАВНИКОТ И СТРУЧНИОТ СОРАБОТНИК ВО ОСНОВНО И СРЕДНО УЧИЛИШТЕ
 10. ПРАВИЛНИК за следење и вреднување на работата на наставниците
 11. ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ И ОБЕМОТ НА РАБОТНИТЕ ЗАДАЧИ ВО РАМКИТЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ И СТРУЧНИТЕ СОРАБОТНИЦИ ВО ТЕКОТ НА 4О-ЧАСОВНА РАБОТНА НЕДЕЛА
 12. ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА СЛЕДЕЊЕ, ПРОВЕРУВАЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ, ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ И НАПРЕДУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА
 13. ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ И ПОДРАЧЈАТА ЗА ВРШЕЊЕТО НА САМОЕВАЛУАЦИЈАТА НА СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА
 14. ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ И ОБЛАСТИТЕ ЗА ВРШЕЊЕТО НА САМОЕВАЛУАЦИЈАТА НА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА
 15. ТЕРК ЗА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШТА
 16. ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ НА ИСПИТИТЕ ВО ДРЖАВНА МАТУРА ВО ГИМНАЗИСКОТО, СТРУЧНОТО И СРЕДНОТО УМЕТНИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ
 17. ПРАВИЛНИК ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ЕКСКУРЗИИTЕ, ИЗЛЕТИTE И ДРУГИТЕ ВОНУЧИЛИШНИ АКТИВНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОД СНОВНИТЕ УЧИЛИШТА
 18. ПРАВИЛНИК ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕДУВАЊЕ НА УЧИЛИШНИТЕ ЕКСКУРЗИИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОД СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА
 19. ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА, КАКО И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНАТА ЕДУКАЦИЈА ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА
 20. Правилник за формата и содржината на развојната и годишната програма за работа на основното училиште
 21. ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ОЦЕНУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ СО ПОПРЕЧЕНОСТ
 22. ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ И ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ НА ОРГАНИЗИРАЊЕ И ИЗВЕДУВАЊЕ НА НАТПРЕВАРИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ОДДЕЛНИ ПРЕДМЕТИ НА ОПШТИНСКО, РЕГИОНАЛНО И ДРЖАВНО НИВО ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
 23. ПРАВИЛНИК ЗА НОРМАТИВ ЗА ВОСПИТУВАЧИТЕ ВО ОСНОВОТО ОБРАЗОВАНИЕ
 24. ПРАВИЛНИК ЗА НОРМАТИВОТ, ОПИСОТ НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ И РАБОТНИТЕ ЗАДАЧИ ЗА ОБРАЗОВНИОТ И ЛИЧНИОТ АСИСТЕНТ
 25. ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА СЛЕДЕЊЕТО НА НАСТАВАТА, ПОЛАГАЊЕТО НА ИСПИТИТЕ ЗА ПЕДАГОШКО – ПСИХОЛОШКА И МЕТОДСКА ПОДГОТОВКА, КАКО И НАЧИНОТ НА АКРЕДИТАЦИЈА НА ВИСОКООБРАЗОВНИТЕ УСТАНОВИ
 26. ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ
 27. ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА УСЛОВИТЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ И ВЕРИФИКАЦИЈАТА НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ
 28. ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ДЕЦАТА КОИ НЕ СЕ ВКЛУЧЕНИ ВО НАСТАВА, А СЕ СО НАДМИНАТА ВОЗРАЗНА ГРАНИЦА
 29. Стандарди за професионално однесување на наставници во основнте и средните училишта
 30. ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА МЕНТОРСКА ПОДДРШКА НА ПРИПРАВНИКОТ
 31. ПРАВИЛНИК ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЗВАЊАТА НАСТАВНИК – МЕНТОР И НАСТАВНИК СОВЕТНИК И НАЧИНОТ НА СТЕКНУВАЊЕ
 32. ПРАВИЛНИК ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ НА НАСТАВНИК-ПРИПРАВНИК И СТРУЧЕН СОРАБОТНИК-ПРИПРАВНИК И ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ
 33. ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОТВРДАТА ЗА ДЕЦАТА КОИ НЕ БИЛЕ ВКЛУЧЕНИ ВО НАСТАВА, А СЕ СО НАДМИНАТА ВОЗРАСНА ГРАНИЦА ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ ВО СООДВЕТНОТО ООДДЕЛЕНИЈА ВО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
 34. ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ЕКСКУРЗИИ, ИЗЛЕТИ И ДРУГИ ВОНУЧИЛИШНИ АКТИВНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОД ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА
 35. ПРАВИЛНИК за организацијата и начинот на спроведување на дополнителната и додатната настава во основните училишта
 36. ПРАВИЛНИК ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЗВАЊАТА СТРУЧЕН СОРАБОТНИК-МЕНТОР И СТРУЧЕН СОРАБОТНИК-СОВЕТНИК И НАЧИНОТ НА СТЕКНУВАЊЕ
 37. ПРОГРАМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛА ОРИЕНТАЦИЈА НА УЧЕНИЦИТЕ ОД ОСМО И ДЕВЕТТО ОДДЕЛЕНИЕ ОД ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА
 38. РАЗВОЈНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ
 39. Стандарди за професионално однесување на стучните соработници во основните и средните училишта
 40. СТРАТЕГИЈА ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА 2018-2025 ГОДИНА и Акциски план
 41. ПРОГРАМА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ТУТОРСТВО НА УЧЕНИЦИ ОД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
 42. ПРАВИЛНИК ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПЕДАГОШКАТА ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА
 43. Правилник за дополнување на Правилникот за организација и начинот на спроведување на дополнителната и додатната настава во основните училишта