MBIKËQYRJЕ TRANSPARENTE

Nga data 07.07.2023 fillon praktikë e re në Inspektoratin Shtetëror të Arsimit kështu që Procesverbalet e mbikqyrjeve të jashtëzakonshme inspektuese do të publikohen në faqen tonë të internetit në bazë javore.Inegriteti ka rëndësi qenësore për prosperitetin ekonomik, social dhe shoqëror. Me qëllim të realizimit të politikës së integritetit  si bazë e udhëheqjes së mirë dhe si përgjigje strategjike dhe e qëndrueshme e korrupcionit, Inspektorati Shtetëror i Arsimit duke u përpjekur për  arritjen e nivelit të lartë të transparencës aktive do të publikojë në faqen e saj të internetit në bazë javore procesverbale nga mbikqyrjet e jashtëzakonshme inspektuese në pajtim me dispozitat e Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale. Këtë gjë e bëjmë me qëllim që të demonstrojmë nivel të lartë ta transparencës aktive respektivisht që puna jonë të ketë qasje për publikun.
Inspektorati Shtetëror i Arsimit