Puntori përmes shembujve nga praktika!

Në Klubin e deputetëve është zhvilluar puntori njëditore për  evidentimin e procedurës administrative dhe inspektuese për të punësuarit e Inspektoratit Shtetëror të Arsimit. Ne këtë puntori, përmes shembujve nga praktika, është shqyrtuar zbatimi i ligjeve të procedurës së përgjithshme administrative, Ligji për mbikëqyrje inspektuese, Ligji për kundërvajtje si dhe  Ligji për mbikqyrje të arsimit.