Директор на Државен просветен инспекторат

Халит Фератов

Лични податоци:
Халит Фератов е роден на 09 октомври 1988 година во Горно Јаболчиште, Чашка.

Образование:

  • Средно економско училиште „Перо Наков“ Куманово
  • Универзитет на Југоисточна Европа- Тетово- Јавна администрација-
    студиска програма-Труд и социјална политика
  • Универзитет на Југоисточна Европа- Тетово- Политички науки
  • Универзитет на Југоисточна Европа- Тетово- Магистер по Јавна
    администрација -Тема: Државниот инспекторат за администрација на Република Македонија

Работно искуство:

– Секретаријат за спроведување на Рамковниот договор- 2012-2021 година
– Служба за општи и заеднички работи на Владата на РСМ – 2021- 2023 година
– Директор на Државен просветен инспекторат 2023 година-

Јазици:
Македонски јазик, Албански јазик, Англиски јазик